Alarmerende mistrivsel hos børn på Udrejsecenter Sjælsmark

  Der er dobbelt så høj risiko for psykiske lidelser hos børnene på Udrejsecenter Sjælsmark end hos nyankomne flygtningebørn. Det viser en ny psykologisk undersøgelse af børnene, som Røde Kors’ psykologer har udført og sammenfattet i en rapport, der udkommer i dag.

  Nedsat appetit. Hyppige mareridt. Problemer med at sove. 

  Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har signifikante symptomer på psykisk mistrivsel, og hvis man hvis man sammenligner dem med børn, der netop er kommet til Danmark, er børnene på Udrejsecenter Sjælsmark i dobbelt så høj risiko for at have psykiske lidelser.

  61 procent opfylder kriterierne for en psykiatrisk diagnose
  Hele 61 procent af børnene kan sandsynligvis opfylde kriterierne for en psykiatrisk diagnose, og halvdelen af de 11-17 årige har symptomer på PTSD, Posttraumatisk stressforstyrrelse. 

  Det viser en ny rapport fra Røde Kors, der bliver udgivet i dag. Rapporten bygger på en systematisk psykologisk screening af børn i 26 familier og deres 56 børn på Udrejsecenter Sjælsmark, og screeningerne er gennemført af de to erfarne psykologer, Sólveig Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld. 

  Resultaterne giver anledning til store bekymringer, mener Rie Bornfeld: 

  Der er grund til alvorlig bekymring for børnenes trivsel og udvikling. Vi ser mistrivsel i en grad, så der er reel risiko for, at børnene stagnerer i deres udvikling, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske”.

  Generalsekretær Anders Ladekarl udtaler:

  ”Vi har lavet denne screening på baggrund af den mistrivsel, som vores faggrupper i børnehave, klubtilbud og skoletilbud har oplevet. Nu har vi en psykolograpport, der ikke bare bekræfter det billede, men siger, at det står meget slemt til. Som asyloperatør er det vores opgave at give disse mennesker tryghed og værdighed, imens de venter på at få deres asylsag afgjort af de danske myndigheder. Derfor er vi også nødt til at bede politikerne om at kigge på, om de kan forbedre forholdene for børnene”.

  Seks anbefalinger fra Røde Kors
  Med udgangspunkt i psykologernes resultater har Røde Kors seks anbefalinger til politikerne om at skabe bedre tilbud til børnene. Det inkluderer blandt andet et specialiseret børnehavetilbud, vuggestuetilbud til alle børn, flere fritidstilbud i klubben, mulighed for at familierne selv kan lave mad samt et styrket skoletilbud. 

  Derudover anbefaler Røde kors, at børnefamilierne ikke bliver indkvarteret samme sted som enlige afviste asylansøgere, der enten er vurderet som åbenlyst grundløse eller skal sendes tilbage til det første EU land, de er rejst ind i, som en del af Dublin-aftalen. 

  Fra tidligere undersøgelser ved man, at langvarige ophold på asylcentre og hyppige skift mellem centre er skadelige for børn. Derfor mener Røde Kors også, at familier ikke bør flyttes til Udrejsecenter Sjælsmark før umiddelbart inden udrejsen. 

  Anders Ladekarl fortsætter: 

  ”For os er den her rapport dyster læsning, og det burde det også være for politikerne. Vi kommer her med helt klare anbefalinger til, hvad man kan gøre for at gøre forholdene bare en smule bedre for børnene, og vi går gerne i dialog om, hvordan de kan implementere det”.

  Om screnningen
  Fra december til januar 2018-19 har psykologerne hos Røde Kors screenet 26 arabisk- og farsitalende børnefamilier bosat på Udrejsecenter Sjælsmark – i alt 56 børn.
  Gruppen udgør halvdelen af børnene, der på det aktuelle tidspunkt boede på udrejsecentret. De blev screenet for at måle deres psykiske trivsel og eventuelle behov for støtte.

  De screenede børn vurderes at være rimelig repræsentativ for gruppen af børn i udrejseposition på Udrejsecenter Sjælsmark. På undersøgelsestidspunktet i slutningen af 2018 havde cirka en tredjedel af børnene boet på Udrejsecenter Sjælsmark i over et år. Børnenes trivsel er vurderet med internationalt anerkendte screeningsværktøjer, for eksempel Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ. I de tilfælde, hvor de 11-17 årige har svaret, at de har oplevet en eller flere voldsomme hændelser, er screeningsredskabet Childrens Impact of Event Scale, CRIES-8, blevet anvendt.

  Forældrenes trivsel er målt med Kessler Psychological Distress Scale, K10. Værktøjerne er suppleret med et struktureret spørgeskema udviklet af Røde Kors, der blandt andet spørger ind til søvn, appetit og mareridt.

  Psykologerne i Røde Kors
  Psykologerne i Røde Kors besøger med jævne mellemrum asylcentre i hele landet for at foretage psykologiske screeninger. Arbejdsopgaven udføres ifølge en kontrakt, der er indgået med Udlændingestyrelsen.

  De sidste ti år har psykologerne screenet mere end 8000 børn i asylsystemet. Deres opgave er at identificere sårbare børn og unge, der har behov for støtte, og som er i risiko for at udvikle psykiske vanskeligheder. Psykologerne bidrager i øvrigt til tværfaglige vurderinger og underretninger, når der skal iværksættes støtteforanstaltninger til børnene og deres familier. Det er kommunernes familieenheder, der træffer beslutning om en eventuel støtte, og det er Udlændingestyrelsen, der godkender og finansierer støtteforanstaltningerne.